Oferta

Akademia mentoringu

Jeśli czujesz się ekspertem w swojej dziedzinie i masz pragnienia dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz pełnienia roli mentora, Akademia Mentoringu Międzynarodowego Stowarzyszenia Mentorów przygotuje Cię do realizacji tego marzenia. Program Akademii został przygotowany przez doświadczonych mentorów biznesu, zgodnie z wymogami EMCC (European Mentoring & Coaching Council) i Globalnego Kodeksu Etycznego EMCC.

Zakres i formuła kursu jest tak zbudowana aby wesprzeć ekspertów różnych branż w rozwijaniu wyjątkowej kompetencji jaką jest uczenie innych przez własne doświadczenia. Z tego też powodu wykładowcami Akademii są eksperci reprezentujący różne dziedziny biznesu, co stanowi unikalną na rynku wartość. Są to osoby rozwijające i promujące szczególne umiejętności poprzez nabycie wiedzy i doświadczenia z zakresu metod, technik i narzędzi mentoringu, umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, jak również wiedzy z zakresu teorii i praktyki uczenia się organizacyjnego, zespołowego i indywidualnego.

W roku 2017 przeprowadziliśmy dwie edycje Akademii Mentora. Najbliższa – już jesień 2019 roku.

Szczegóły dotyczące Akademii Mentoringu – tutaj (PDF).

Wdrożenie mentoringu w organizacjach

Wiele lat intensywnego uczenia i rozwijania pracowników w salach wykładowych, na różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach, okazało się, nie do końca skuteczną metodą. Uczestnicy szkoleń wprawdzie zdobywali i wiedzę i umiejętności, ale niejednokrotnie nie potrafili jej wykorzystać w realiach codziennej pracy. Odpowiedzią na tego rodzaju problem w organizacjach, okazał się dobrze opracowany i wdrożony program monitoringowy.

Mentoring to jedna z najefektywniejszych metod nauki nastawionych na praktykę. Bazuje na partnerskiej relacji między mentorem a pracownikiem. Działania mentora zmierzają do rozwoju potencjału pracownika i przygotowaniu go do nowych zadań i projektów. Mentor jest swego rodzaju przewodnikiem wspierającym podopiecznego (mentee) w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych jak i osobistych. Mentor bazując na wzajemnym szacunku i zaufaniu dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, stawia pytania i pomaga poznać problem z różnych perspektyw, prowadząc jednocześnie pracownika ku samodzielności, a firmę ku organizacji uczącej się.

Głównym założeniem mentoringu jest pomoc ludziom w stawaniu się takimi, jakimi chcą się stać [E. Parsloe, M. Wray 2002]. Warto rolę mentora powierzać pracownikom organizacji, których doświadczenie oraz mocno rozwinięte kompetencje osobiste i społeczne umożliwiają pełne pasji odkrywanie i rozwijanie potencjału innej, mniej doświadczonej osoby – pracownika dowolnego działu i szczebla. Jednym z zasadniczych celów, jakie stawia sobie nasze Stowarzyszenie, jest szerzenie kultury mentoringu i wdrażanie jego zasad w organizacjach, które chcą rozwijać swój potencjał w oparciu o własne zasoby.

Wdrożenie mentoringu w organizacji to złożony wieloetapowy proces, dlatego też udzielamy kompleksowego wsparcia, gwarantującego efektywne wdrożenie mentoringu w firmie.

Wdrożenie mentoringu z naszym udziałem polega na:

 1. Zaangażowaniu w proces najwyższego kierownictwa;
 2. Zdefiniowaniu wewnętrznych zasad mentoringu w organizacji;
 3. Określeniu mierników sukcesu;
 4. Opracowaniu strategii skutecznej komunikacji i promocji programu mentoringowego;
 5. Przeprowadzeniu rekrutacji uczestników programu;
 6. Przygotowaniu mentorów i mentee do programu;
 7. Budowaniu relacji mentor – mentee;
 8. Ewaluacji programu mentoringowego;

Indywidualne sesje mentoringowe

Mentoring jest jedną z najbardziej efektywnych metod uczenia, która bazuje na partnerskiej relacji między mentorem a uczniem (mentee). Celem tej metody jest rozwinięcie potencjału mentee i przygotowanie go do nowych wyzwań. W naszym Stowarzyszeniu mentorami są osoby, które posiadają wiedzę, doświadczenie oraz cieszą się uznaniem w branżach, które reprezentują. Przekazanie fachowej wiedzy posiadanej przez mentora, wspólne rozwiązywanie problemów, analiza podejmowanych decyzji i planowanie działań pozwala mentee szybko i skutecznie rozwijać kompetencje mające kluczowe znaczenie dla jego kariery. Mentoring precyzuje cele zawodowe i osobiste, wyposaża w narzędzia skutecznego działania, podnosi poczucie własnej wartości i wzmacnia przekonanie o własnych możliwościach. Sednem mentoringu jest nauka poprzez działanie, łącząca osiąganie bieżących rezultatów zawodowych z rozwojem potencjału osobistego i menedżerskiego. Indywidualna relacja klienta i mentora podnosi efektywność tego procesu.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentorów oferuje:

 • Mentoring korporacyjny (w biznesie) – mentor pełni rolę doradcy i przewodnika na różnych etapach kariery;
 • Mentoring branżowy – mentor przeprowadza mentee przez różnego rodzaju programy szkoleniowe niezbędne do uzyskania kwalifikacji;
 • Mentoring społeczny – mentor zapewnia wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, które potrzebują wskazówek do rozwiązania swoich problemów;

Klient

Mentoring realizowany jest na zamówienie firm lub indywidualnych osób. Jeśli to pracodawca jest sponsorem mentoringu, to cele jakie ma osiągnąć klient są uzgadniane z nim samym oraz z jego przełożonym lub z działem HR. Najczęściej oczekiwanym wynikiem procesu jest szybki wzrost kompetencji zarządczych / przywódczych. W przypadku, kiedy to mentee jest zleceniodawcą, cele ustalane są bezpośrednio z nim, a oczekiwane rezultaty dotyczą kształtowania kariery zawodowej, prowadzenia własnej działalności biznesowej lub wzmocnienia kompetencji osobistych.

Przebieg i etapy mentoringu

Mentoring najczęściej przebiega według wcześniej ustalonego planu rozwojowego i ma charakter programu opartego na realnych wyzwaniach zawodowych mentee. Może również dotyczyć konkretnych zagadnień biznesowych – wówczas stanowi proces doradczy z elementami szkolenia.

Proces mentoringu składa się z następujących etapów:

 1. Wzajemne poznanie się i ustalenie oczekiwań i celów;
 2. Realizowanie obranej ścieżki związanej z rozwijaniem kompetencji osobistych i społecznych;
 3. Samoocena wyników i weryfikacja obranej ścieżki;
 4. Samoświadomość i automotywacja do dalszego rozwoju;

Indywidualne sesje coachingowe

Istotą coachingu jest wspieranie coachee (klienta) w podnoszeniu jego skuteczności w procesie zmiany i w osiąganiu ważnych dla niego celów. Coach zadając odpowiednie pytania, stawiając wyzwania i udzielając wsparcia pomaga klientowi osiągnąć szybkie, znaczące i trwałe rezultaty zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu osobistym.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mentorów oferuje:

 1. Coaching Biznesowy – którego celem jest stymulowanie rozwoju kompetencji zawodowych poprzez doskonalenie różnego rodzaju umiejętności. Ten rodzaj coachingu prowadzi z jednej strony do wzrostu jakości pracy z zachowaniem obowiązujących w organizacji; z drugiej zaś – do pobudzenia kreatywności.
 2. Executive coaching – proces dedykowany dla zarządów, top menedżerów, dyrektorów pionów oraz właścicieli firm i prezesów. Działania w tym procesie koncentrują się na zarządzaniu strategicznym oraz na problemach społeczno – psychologicznych związanych z odpowiedzialnością stanowiska coachee. Istotą executive coachingu jest wzmacnianie zasobów coachee poprzez dostarczanie mu narzędzi i metod prowadzących do rozwoju zarządzanej przez niego organizacji. Dodatkowo poprzez ten rodzaj coachingu klient wzmacnia umiejętności związane ze standardowymi działaniami menedżera najwyższego szczebla np. planowanie strategiczne, tworzenie i kontrola realizacji planów operacyjnych i wdrożeń, wprowadzanie i monitorowanie strategii i zmian w organizacji.
 3. Coaching menedżerski – skierowany jest do osób zawodowo pełniących rolę kierowniczą. Metody stosowane w tym rodzaju coachingu obejmują swoim zainteresowaniem pełen zakres działań menedżerskich – od kierowania zespołem, poprzez kontrolę procesów i zapewnienie ich ciągłości, alokację różnego rodzaju zasobów, dyscyplinowanie pracowników, delegowanie, kontrolowanie i egzekwowanie zadań, rozwiązywanie konfliktów, przewodzenie grupie, zarządzanie projektami etc. Coaching menedżerski zajmuje się zatem wspieraniem jego kompetencji i umiejętności w danym zakresie. Nadrzędnym zadaniem coachingu menedżerskiego jest wsparcie dla lidera w ustawieniu celów i egzekwowaniu rezultatów tak w przypadku własnych celów, jak podległych mu pracowników oraz całych zespołów.
 4. Coachingi branżowe – dzięki temu, że Stowarzyszenie zrzesza specjalistów wielu branż, oferujemy ten rodzaj coachingu, który w swej istocie skupia się na konkretnej branży biznesowej lub zadaniach wynikających ze szczegółowej dziedziny profesjonalnej lub zawodowej. W ramach tego rodzaju działań prowadzimy coaching dla osób zatrudnionych w obszarze:
 • ubezpieczeń,
 • sprzedaży,
 • HR-u i procesów kadrowych,
 • prawa,
 • CSR-u,
 • negocjacji,
 • treningu i rozwoju osobistego,
 • zarządzania i przywództwa.
 1. Team coaching – celem tej metody jest rozwój potencjału członków zespołu poprzez działania grupowe. W procesie wykorzystujemy indywidualne doświadczenia i kompetencje członków zespołu i tworzymy wspólnotę kompetencyjną. Coaching grupowy służy poprawie realizacji zadań, radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych oraz może być pomocny przy realizacji konkretnego projektu.

Klient

Coaching realizowany jest na zamówienie firm lub indywidualnych osób. Jeśli to pracodawca jest sponsorem coachingu to cele jakie ma osiągnąć klient są uzgadniane z jego przełożonym lub z działem HR. W przypadku, kiedy to coachee jest zleceniodawcą, cele ustalane są bezpośrednio z nim, a oczekiwane rezultaty często wykraczają poza sprawy firmowe obejmując np. kwestie work life balance.

Proponujemy realizację następującego cyklu:

 • Pierwsza sesja diagnostyczna – spotkanie bezpośrednie;
 • Kolejne sesje w odstępach co najmniej dwutygodniowych – 6 do 10 sesji (po ok. 1,5-2 h);
 • Sesja kończąca – spotkanie bezpośrednie (1,5 h);
 • W przerwach miedzy sesjami: działania podejmowane przez klienta w celu osiągnięcia zamierzonego celu – praktyka, ćwiczenia, budowanie nowych nawyków w działaniu, samoobserwacja etc.