Rodzaje członkostwa

Członkostwo
zwyczajne

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych także cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

Członkostwo
wspierające

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia.

Członkostwo
honorowe

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

Pobierz Deklarację Członkostwa – tutaj.